Czym są Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności

Pojęcie krótki łańcuch dostaw żywności (KŁŻ) odnosi się do formy organizacji rynku sprzedaży żywności, która łączy konsumenta bezpośrednio z wytwórcą żywności. Założenie rozwiązania KŁŻ jest proste: eliminowanie pośredników pomiędzy producentem a konsumentem spowoduje zmniejszenie kosztów dla obu stron oraz możliwość podziału nadwyżki finansowej, która wcześniej trafiała do pośredników.

Działania na rzecz skracania łańcuchów dostaw żywności są najczęściej motywowane potrzebą (a) zwiększenia przejrzystości – konsument żywności wie dokładnie, skąd żywność pochodzi, w jaki sposób została wyprodukowana (b) ograniczenia kosztów, by zapewnić konkurencyjną cenę konsumentowi przy zapewnieniu jakości i ciągłości dostaw (c) zwiększenie dochodów producentów oraz (d) ożywienie społeczno-gospodarcze określonego regionu.

Organizatorzy/promotorzy systemu KŁŻ szukają sposobów na zwiększenie skali oddziaływania oraz konkurencyjności na rynku sprzedaży żywności poprzez: (1) zwiększanie liczby (rozproszonych geograficznie) partycypujących producentów i konsumentów; (2) Zwiększanie różnorodności oferowanego asortymentu produktów, wykorzystując „sezonowość”; (3) Zapewnianie korzystnych rozwiązań logistycznych (4) Zwiększanie wolumenu sprzedaży, ułatwiając rozliczanie transakcji. Zapewnienie konkurencyjności wymaga ograniczenie równocześnie kosztów obsługi i utrzymania systemu sprzedaży.

Iso-Tech podejmuje współpracę z organizatorami lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie w celu wypracowania rozwiązań organizacyjnych, informatycznych, technologicznych i finansowych problemu zwiększenia skali i oddziaływania. Najczęściej są to samorządy terytorialne, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje rolniczy oraz stowarzyszenia i fundacje.

Leave a Comment