Projekt

IQSell – inicjatywy dla rynków lokalnych

Operacja pn. „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ: Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych CEL OPERACJI: Celem operacji jest wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego […]

IQSell – inicjatywy dla rynków lokalnych Read More »

Wiedz i Mądrze Jedz

Ogólnopolska Kampania na rzecz Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ), realizowana od roku 2018. Kampania przyczynia się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwracamy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE,

Wiedz i Mądrze Jedz Read More »

Przykłady organizacji KŁŻ

publikacja wprowadza zainteresowanych do problematyki organizowania rynków lokalnych dla żywności lokalnej w oparciu o rozwiązania sprzedaży bezpośredniej czyli, takiej która eliminuje pośredników, skracając łańcucha dostaw od pola do stołu. Omawiane jest miejsce rozwiązań KŁŻ w programach rozwoju wsi i rolnictwa. Przykłady różnych form organizacyjnych są przedstawione oraz studium przypadku – doświadczenia Koszyka Lisieckiego w organizowaniu

Przykłady organizacji KŁŻ Read More »