Author name: admin

Media

Iso-Tech współtworzył Kampanię Wiedz i Mądrze Jedz, która promował i dzieliła dobre praktyki w zakresie tworzenia lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w latach 2018-2020. Patrz https://prostoodrolnika.pl/eng W ramach Kampanii, wyprodukowano i wyemitowano w ogólnopolskiej TV filmy, przedstawiające aktualne praktyki oraz osób I inicjatyw budujących rynki lokalne dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o rozwiązania […]

Media Read More »

O nas

Iso-Tech to firma społeczna, która opracowuje i dostarcza rozwiązania dla tworzenia i wzmacniania lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o skracanie łańcucha dostaw od producenta to konsumenta. Usługi i produkty umożliwiają samoorganizację lokalnych rynków, przynoszą korzyści producentom produkujących w skali nieprzemysłowej i wzmacniają rozwój zrównoważony wsi i rolnictwa. Iso-Tech jako część sieci partnerów,

O nas Read More »

Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski (PLM)

Certyfikaty PLM wyróżniają autentyczne produkt Lokalne z Małopolski. Celem systemu certyfikacji PLM jest budowanie, wspólnie z producentami, potencjału dostaw jakościowych produktów lokalnych w Małopolsce oraz kanałów dystrybucji i sprzedaży polegające na sprzedaży bezpośredniej konsumentom, w sposób przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju regionu. Certyfikaty PLM są przyznawane producentom, którzy produkują metodami nieprzemysłowymi. Kryteria wg. ktorych kwalifikuje

Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) Read More »

IQSell – inicjatywy dla rynków lokalnych

Operacja pn. „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ: Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych CEL OPERACJI: Celem operacji jest wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego

IQSell – inicjatywy dla rynków lokalnych Read More »

Wiedz i Mądrze Jedz

Ogólnopolska Kampania na rzecz Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ), realizowana od roku 2018. Kampania przyczynia się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwracamy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE,

Wiedz i Mądrze Jedz Read More »

Przykłady organizacji KŁŻ

publikacja wprowadza zainteresowanych do problematyki organizowania rynków lokalnych dla żywności lokalnej w oparciu o rozwiązania sprzedaży bezpośredniej czyli, takiej która eliminuje pośredników, skracając łańcucha dostaw od pola do stołu. Omawiane jest miejsce rozwiązań KŁŻ w programach rozwoju wsi i rolnictwa. Przykłady różnych form organizacyjnych są przedstawione oraz studium przypadku – doświadczenia Koszyka Lisieckiego w organizowaniu

Przykłady organizacji KŁŻ Read More »

Oprogramowanie IT-PLM

IT-PLM to oprogramowanie, które umożliwia gospodarstwom rolnym podjąć współpracę z konsumentami, poprzez wykreowanie „wirtualnego Straganu” czy też budowanie Klubu Zakupowego. IT-PLM to też sposób na ograniczenie kosztów i zwiększenia wolumenu sprzedaży w Kooperatywie spożywczej czy też w systemie rolnictwa wspieranego społecznie. IT-PLM umożliwia Gminom, ośrodkom Doradztwa Rolniczego, organizacjom rolniczym, organizacjom społeczny i inne organizować rynki

Oprogramowanie IT-PLM Read More »

Klub Zakupowy dla produktów lokalnych

Klub Zakupowy to system sprzedaży bezpośredniej, który łączy producentów ikonsumentów. Organizator Klubu. umożliwia partycypującym producentom prowadzić regularną sprzedaż swoich produktów po cenach ustalonych przez siebie, a konsumentom uzyskać dostęp do świeżych produktów wiadomego pochodzenia. Pomagamy organizatorom rynków lokalnych dla Żywności produkowanej lokalnie zaprojektować i uruchomić Klub Zakupowy, Bazując na praktycznych doświadczeniach Klubów Zakupowych w Liszkach,

Klub Zakupowy dla produktów lokalnych Read More »

Ocena potencjału rynku lokalnego

Pomagamy gminom oszacować liczbę gospodarstw rolnych, które aktualnie prowadzą sprzedaż bezpośrednią na swoim terenie i zidentyfikować gospodarstwa rolne zainteresowane podjęciem tego typu działalności w celu określenia potencjału rynku lokalnego. Pomagamy Wykreować grupę inicjatywną dla utworzenia lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie. Pobierz ofertę tu:

Ocena potencjału rynku lokalnego Read More »

Kupowanie wprost od rolnika jest marginesem na rynku żywności. Dlaczego?

W Polsce mamy ok. 1.3 mln gospodarstw rolnych (tylko Rumunia ma więcej z krajów UE).  Ale rolniczy sukces gospodarczy Polski ostatnich lat (6 największy producent w UE!), to sukces agrobiznesu czyli nielicznych dużych gospodarstw rolnych nastawionych na przetwórstwo rolno-spożywcze w przemysłowej skali oraz eksport. Małe gospodarstwa rolne stanowią aż 80% całej gospodarki rolnej w Polsce.

Kupowanie wprost od rolnika jest marginesem na rynku żywności. Dlaczego? Read More »